Algemene voorwaarden
  1. Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn

verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

aanbieder: Equilogica, gevestigd te Tjessingawei 8 te Minnertsga;

afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen

aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de

verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en

inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of

verkochte en geleverde producten, zoals E-books, video’s, online trainingen, etc;

diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training en

coaching;

algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals

training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in

informatiemateriaal van aanbieder;

deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een

afnemer geselecteerde cursus of training.

 

  1. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van

toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle

daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende

handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en

leveranties.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is

uitgesloten.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk

door aanbieder zijn aanvaard en gelden

alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts

geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd

en door beide partijen zijn ondertekend.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke

reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.6 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke

reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en

afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van

aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

2.8 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de

uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

  1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening

door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale

aanmelding door afnemer conform de aangegeven aan- meldingsvoorwaarden van aanbieder,

gevolgd door een schriftelijke mededeling door aanbieder van de acceptatie van afnemer en de

door haar aangewezen (extra) deelnemer in het programma aan aanbieder.

 

  1. Wijzigingen

 

4.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt

geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14

dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest

daartegen heeft ontvangen.

Klantenervaringen